Όροι Συμμετοχής 17ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παραμυθιού Kidsfun.gr

Οι Όροι Συμμετοχής του 17ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Παραμυθιού είναι:

thumbnail

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές δημοτικών σχολείων. Εξαιρούνται τα τέκνα των εργαζομένων στην εταιρία Π.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

2. Ο διαγωνισμός αφορά την συγγραφή πρωτότυπου παραμυθιού, που θα πρέπει να έχει τη μορφή ενιαίου κειμένου αποτυπωμένου σε: Α. έντυπο που διατίθεται από την διοργανώτρια εταιρία Β. Σε απλό χαρτί Γ. Κείμενο με ηλεκτρονική μορφή.

3. Ο διαγωνισμός αρχίζει 22/02/2018 και λήγει  30/03/2018

4. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα μόνο παραμύθι.

5. Πάνω στο έντυπο ή σε κάθε άλλη μορφή, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία και η τάξη φοίτησης του υποψηφίου. Η αποστολή του παραμυθιού και η συμμετοχή στον διαγωνισμό, γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου, που περιλαμβάνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής.

6. Έγκυρη θα θεωρείται η συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον το παραμύθι σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω μορφές, έχει αποσταλεί στην διεύθυνση του διοργανωτή το αργότερο μέχρι 30/03/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Για τυχόν απώλεια του εντύπου ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

7. Τα έντυπα ή κάθε άλλη μορφή συμμετοχής, δεν θα επιστρέφονται στους συμμετέχοντες .

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη κάποια αγορά. Σχετικά έντυπα διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας, Γαρυφάλλων 39 και Κρανιάς 1, Γέρακας 15344 και ταχυδρομικά, εφόσον αποσταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση φάκελος με την ένδειξη «Για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παιδικού Παραμυθιού», τα στοιχεία του υποψηφίου και προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος.

9. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό από την διοργανώτρια, στην οποία συμμετέχουν οι συγγραφείς που κάθε φορά υποστηρίζουν τον διαγωνισμό.

10. Τα εννιά καλύτερα πρωτότυπα παραμύθια πανελλαδικά θα βραβευτούν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. Ένα ή περισσότερα από τα παραμύθια μπορεί να παρουσιαστούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση της Διοργανώτριας εταιρείας με την μορφή θεατρικής παράστασης, εφόσον κριθούν πρόσφορα προς τούτο από την ως άνω επιτροπή και τον σκηνοθέτη που θα επιμεληθεί της παράστασης.

11. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στο site www.kidsfun.gr (Ιούνιος 2018). Οι νικητές θα ενημερωθούν επιπλέον τηλεφωνικά, εφόσον κατά την συμμετοχή έχει δηλωθεί τηλέφωνο επικοινωνίας.

12.Η παραλαβή των βραβείων θα γίνει σε ειδική γιορτή που θα διοργανωθεί, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί από το www.KidsFun.gr

13. Η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε δημοσίευση/αναδημοσίευση των παραμυθιών, βραβευθέντων ή μη στο www.KidsFun.gr καθώς και σε κάθε άλλο μέσο που έχει η πρόκειται να δημιουργήσει στο μέλλον. Επίσης η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να εκδώσει το σύνολο ή μέρος των παραμυθιών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, είτε αυτά βραβεύτηκαν, είτε όχι, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνον με πρωτότυπα παραμύθια για τα οποία, δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, δηλώνουν ότι δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, απαλλάσσοντας την Διοργανώτρια Εταιρεία από οιαδήποτε ευθύνη.

14. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους αυτού και να συντομεύσει ή παρατείνει την διάρκειά του με ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο www.kidsfun.gr

15. Ο Διοργανωτής δηλώνει ότι θα τηρήσει τα στοιχεία που δηλώνουν οι συμμετέχοντες για τις ανάγκες του προκείμενου διαγωνισμού, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, με σκοπό την εξυπηρέτηση της σχετικής συναλλακτικής σχέσης. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής θα φυλάσσει τα στοιχεία αυτά απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν θα τα γνωστοποιήσει ή κοινοποιήσει σε τρίτα πρόσωπα. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην παροχή προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, δικαιώματος τήρησης και επεξεργασίας στα εκάστοτε τηρούμενα στοιχεία τούτου για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού σχέσης. Ο συμμετέχων και υποκείμενος της επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά αναλύονται ανωτέρω έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις του Ν.2472/1997, όπως ισχύει.

16. Οι παραπάνω όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Μαριάνθη Ασημακοπούλου.